maskmask

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

(dla klientów / kooperantów)

 

Działając na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) niniejszym informujemy, że:

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych naszych Klientów oraz Kooperantów jest:

Zakład Budowlany "Hydromel - 3" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Nadbrzeżnej 17, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000202681, posiadająca NIP: 599-216-99-04, posiadająca REGON: 210432636

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w dalszej treści zwana także „Administratorem”.

Administrator zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane oraz obowiązujących przepisów.

 

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Przetwarzamy dane osobowe w  związku z:

  1. Działalnością naszego przedsiębiorstwa oraz świadczeniem usług, realizacją zleconych prac
  • Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, kooperanci, potencjalni kooperanci, jak również ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące na różnych podstawach prawnych.
  • Podstawa i cele przetwarzania danych:

1) zawarcie i wykonanie umowy;

2) wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

a) sporządzanie dokumentacji księgowo – finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) składanie i rozpatrywanie reklamacji;
c) rozliczanie należności publicznoprawnych;
d) przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;

3) usprawiedliwiony interes prawny:

a) udokumentowanie realizacji transakcji oraz wystawianie stosownych dokumentów, w tym w szczególności dokumentów finansowych;
b) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
c) weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
d) windykacja należności;
e) archiwizacja

 

  1. Prowadzeniem i obsługą naszego przedsiębiorstwa
  • Przetwarzamy dane osobowe w ramach codziennej obsługi przedsiębiorstwa.
  • Podmioty, których dane dotyczą: podmioty kontaktujące się z firmą, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące na różnych podstawach prawnych,  wspólnicy oraz osoby przebywające na naszych terenach oraz w naszych budynkach w związku ze stosowaniem zabezpieczenia w postaci monitoringu wizyjnego.
  • Podstawa i cele przetwarzania danych:

1) zawarcie i wykonanie umowy;

2) wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

a) przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań prowadzonych przez uprawnione organy;
b) składanie i rozpatrywanie reklamacji;
c) sporządzanie wszelkiej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i nałożonymi na nas obowiązkami prawnymi;
d) rozliczanie należności publicznoprawnych;
e) relacje inwestorskie.

         3) usprawiedliwiony interes prawny:

a) dokumentowanie czynności;
b) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
c) tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
d) weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
e) windykacja należności;
f) archiwizacja;
g) zapobieganie i wykrywanie przestępstw;
h) zabezpieczanie naszego mienia, tajemnic przedsiębiorstwa, jak również zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz osobom przebywającym na terenie naszego przedsiębiorstwa.

 

POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

 

BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże wymóg niezbędny do zawarcia umowy lub dokonania innej czynności. Obowiązek podania danych osobowych może również wynikać z obowiązujących przepisów.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazywać:

1)  podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

a) podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;

b) naszym podwykonawcom;

c) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, konsultacyjne, audytorskie, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi ochrony mienia;

2)  innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:

a) firmy transportowe;
b) ubezpieczyciele;
c) organy i urzędy państwowe lub samorządowe;
d) sądy;
e) komornicy;
f) operatorzy pocztowi i kurierzy;
g) banki oraz operatorzy płatności;
h) podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorami danych.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania lub zgodnie z wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy. Po zrealizowaniu danego celu przetwarzania, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności uwzględniając okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.

 

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

1) sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;

2) usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;

3) ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;

4) dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;

5) przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania) w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

 

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z nami pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1) powyżej.

 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Każdorazowo uprawnienie zależeć będzie np. od podstawy prawnej przetwarzania danych przez Administratora oraz od celu ich przetwarzania.

 

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1) powyżej.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.